Våra gällande villkor

Nedan följer våra Allmänna köpvillkor, giltiga from. 14/3 -22

Dessa Allmänna köpvillkor (“Allmänna köpvillkor”) gäller vid alla leveranser av produkter efter köp och eller beställning av Beställaren (“Beställaren”) hos Kraftpojkarna Sverige AB org.nr 559191-004 (“Kraftpojkarna”).

1. Beställning

1.1 Alla beställningar är bindande.

1.2 Vid beställning från offert kan separata villkor utöver Allmänna köpvillkor förekomma.

1.3 Gällande sortiment och priser publiceras i webshop och materialkalkylator i Återförsäljar-portalen.

(a) Lagervara avser produkt inom gällande sortiment som lagerförs hos Kraftpojkarna.
(b) Beställningsvara avser produkt inom ordinarie sortiment som lagerförs hos Kraftpojkarnas leverantör.

1.4 Produkter utanför publicerat sortiment tillhandahålls endast enligt särskild överenskommelse och till de priser och leveransvillkor som anges av Kraftpojkarna. Rätten till ändring och avbeställning av produkter utanför publicerat sortiment kan variera från de allmänna villkoren. Beställningsförfrågningar avseende sådana produkter hanteras av Säljavdelningen, tel. 010-454 43 50.

(a) Specialbeställd vara avser ej lagerförd produkt från Kraftpojkarnas leverantörer vilken inte publicerats i gällande sortiment.
(b) Projektbeställning avser system-beställningar som packas direkt hos leverantören.

1.5 Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan föregående avisering, justera våra listpriser vid en valutakursförändring eller leverantörsprishöjning större än 3%. Listpriset är baserat på de valutakurser som gällde vid senaste prisrevisionen eller enligt gällande offerts villkor.

2. Ändring och avbeställning

2.1 Ändringar och/eller avbeställningar ska skriftligen meddelas order@kraftpojkarna.se.

2.2 Ändringar kan komma att påverka orderns pris samt leveransdatum.

2.3 Ändring av order kan inte ske senare än 3 arbetsdagar före ordererkänt leveransdatum.

2.4 Önskar beställaren flytta fram utleveransen ska Beställaren uppge rimligt skäl (se punkt 9) samt ett bindande datum för godsmottagning inom 2 månader från det ursprungliga utleveransdatumet. Uppskjuten leverans kan påverka orderns pris samt materialval.

2.5 Om Kraftpojkarna uppdaterar order-erkännandet med en senare leveranstid har återförsäljaren rätt att ändra eller avbeställa ordern utan kostnad, inom 14 dagar efter uppdaterat ordererkännande skickats ut.

2.6 Avbeställning som sker senare än 14 dagar innan ordererkänt leveransdatum debiteras med en avgift om 10% av ordervärdet.

2.7 Avbeställningar som sker inom 3 arbetsdagar från leveransdatum i ordererkännandet har Kraftpojkarna rätt att debitera det totala ordervärdet samt fraktavgift inklusive eventuella avbokningsavgifter från speditören.

2.8 Om Kraftpojkarna är allvarligt försenade i leverans av produkter eller tjänster och detta beror på omständighet som Kraftpojkarna svarar för (med hänsyn till tillämpliga leveranstider och villkor) äger Beställaren rätt att avbeställa aktuell beställning så vida inte omständigheterna faller under punkt 9.

3. Ersättningsprodukter

3.1 Om någon av Kraftpojkarnas leverantörer upphör med tillverkningen eller av annat skäl inte längre levererar till Kraftpojkarna ska Kraftpojkarna verka för att i första hand tillhandahålla en lämplig ersättningsprodukt i samma pris-segment (+/- 5 % av angivet pris för den ursprungliga produkten). I andra hand kan en ersättningsprodukt i en högre priskategori (<+20%) erbjudas till det högre priset. Om en lämplig ersättningsprodukt inte kan erhållas får Kraftpojkarna makulera beställningen utan att någon ersättning ska utgå till Beställaren.

3.2 Kraftpojkarna ska i de fall Kraftpojkarnas leverantörer kraftigt försenar sin leveranstid, verka för att kunna ersätta beställd produkt/-er i samma eller högre prissegment enligt punkt 3.1 så att ordererkänd leverans kan hållas.

4. Betalning

4.1 Betalning ska ske för beställda produkter och tjänster till Kraftpojkarna enligt de betalningsvillkor och krediter som beviljats Beställaren. För kreditansökan, kontakta: faktura@kraftpojkarna.se.

4.2 Om annat inte anges ska betalning ske i förskott med 30 dagars betalningsfrist. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Produkter förblir leverantörens egendom till dess att de är betalda till fullo.

4.3 Om utfärdad förskottsfaktura förfaller utan inbetalning makuleras avsedd beställning.

5. Leverans och frakt

5.1 Leveranser sker till de leveranstider och leveransvillkor som framgår av order-erkännandet.

5.2 Om annat inte anges gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL09 för de materialleveranser som Kraftpojkarna utför. För sådana leveranser gäller leveransvillkor Ex Works och med skälig leveranstid, med beaktande av tillverkares leveranstider (inkluderat eventuella förseningar av desamma) och de andra förseningar eller hinder som kan uppstå.

5.3 Om inget annat avtalats, äger Kraftpojkarna rätt att ta ut fraktkostnader för leveranser som Kraftpojkarna ombesörjt.

5.4 Om beställaren uttrycker särskilda önskemål för packning och leverans, äger Kraftpojkarna rätten att debitera hanteringskostnad.

5.5 Om beställaren underlåter att motta godset på ordererkänd dag äger Kraftpojkarna rätten att debitera Beställaren de transportkostnader som uppkommit i samband med leveransen, inkl. straffavgifter från speditören. Kraftpojkarna kan i dessa fall under en skälig tid lagerhålla godset på beställarens risk och bekostnad.

5.6 Önskar beställaren ombesörja hämtning av beställning vid Kraftpojkarnas lager ska detta meddelats Kraftpojkarna senast 3 arbetsdagar innan ordererkänt leveransdatum.

(a) Upphämtning av gods sker vardagar kl 07-16 från och med den ordererkända leveransdagen.
(b) För beställning som ej hämtats på ordererkänd dag debiteras beställaren förseningsavgift om 1 000 SEK per påbörjat dygn. Efter 10 arbetsdagar makuleras ordern. Kraftpojkarna har rätt att utöver förseningsavgiften också debitera upp till det totala ordervärdet.

6. Retur

6.1 Med retur avses en fullt fungerande produkt i säljbart skick. Fullständiga returvillkor och instruktioner framgår på Kraftpojkarnas hemsida: www.kraftpojkarna.se/villkor

6.2 Återbetalning för returnerade produkter sker genom kreditfaktura i enlighet med Returvillkoren.

7. Reklamation

7.1 Kraftpojkarna hanterar endast reklamations-ärenden avseende produkter som köpts eller beställt från Kraftpojkarna.

7.2 Med reklamation avses att en produkts funktion eller form, utan felaktigt handhavande, avviker från vad som utlovats.

7.3 Beställaren ska utan dröjsmål efter att felet uppmärksammats, anmäla uppdagade fel och brister till service@kraftpojkarna.se samt styrka reklamationen med foto eller på annat tillbörligt sätt. Transportskador anmäls till transport@kraftpojkarna.se.

7.4 Beställaren förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk, om sådant anspråk inte framställts senast 3 månader efter det att parten märkt eller bort märka grunden för kravet, dock senast 15 månader efter leveransen.

7.5 Synliga skador på produkter ska reklameras omgående och före montering. Skador som rimligen borde uppmärksammats före montering och inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel.

7.6 För produkter lämnar respektive tillverkare de garantier gentemot Beställaren vilka framgår i webshopen och enligt tillverkarens specifikation.

7.7 Leverantörsgarantier omfattar aldrig fel som har uppstått genom:

– Felaktig montering eller bristande underhåll
– Fel som har uppstått genom felaktig eller onormal användning eller vid extrem påfrestning
– Skador på annan egendom som uppstått av att produkten inte fungerat korrekt.

7.8 Vid eventuella krav, reklamationer eller andra klagomål ska Kraftpojkarna och Beställaren utan ersättningsanspråk medverka i kontakter med slutkund samt vidta de skäliga åtgärder som kan krävas för att vidta utredning eller på annat sätt hantera frågan.

8. Ansvar

8.1 Kraftpojkarna ansvarar inte för skada som levererade produkter orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då produkten är i slutkunds besittning.

8.2 Kraftpojkarna ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust som uppstår under eller i samband med beställning eller leverans, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) och om skadan var förutsebar eller inte vid Avtalets ingående (även om Kraftpojkarna upplysts om risken för sådan skada eller förlust).

8.3 Kraftpojkarnas ansvar i förhållande till skada eller annan förlust (oavsett hur skadan eller förlusten orsakats, inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) som uppstår under eller i samband med detta Avtal ska per skadetillfälle (inklusive en serie av relaterade skadetillfällen) vara begränsat till ett belopp motsvarande femtio procent (50 %) av ersättningen som har betalats av Återförsäljaren för aktuella produkter/tjänster.

9. Force majeure

9.1 Om Kraftpojkarnas eller Beställarens fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som ingendera kunnat råda över, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Leveranser sker till de leveranstider och på de leveransvillkor som framgår av ordererkännande eller annars i Avtalet. Om annat inte anges gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL09 för de materialleveranser som Kraftpojkarna utför. För sådana leveranser gäller leveransvillkor Ex Works och med skälig leveranstid, med beaktande av tillverkares leveranstider (inkluderat eventuella förseningar av desamma) och de andra förseningar eller hinder som kan uppstå. Kraftpojkarna äger alltid rätt att ta ut fraktkostnader för leveranser som Kraftpojkarna ombesörjt.

Det åligger beställande återförsäljare att kontrollera godset i sin helhet vid leveransmottagning och rapportera avvikelser från lagd beställning inom 14 dagar från mottagen leverans.

Vad får returneras?

 • Endast produkter som är köpta hos Kraftpojkarna mottages i retur
 • Kit-artikel skall returneras komplett med samtliga underartiklar
 • Produkten skall vara oanvänd, oskadad, ren och i leverantörens förpackning (i förekommande fall)
 • Produkter som är specialbeställda och som normalt ej lagerförs tas ej i retur

Hur går jag till väga?

 • Kontakta alltid Kraftpojkarna på telefonnummer 010-454 43 54 innan gods returneras för att erhålla returärendenummer
 • Returblankett med ordernummer och ärendenummer ska bifogas returgodset
 • Produkter skall emballeras för att klara returtransport
 • Returfrakt bokas av Kraftpojkarna
 • Godkänd retur ersätts i form av kreditnota (se returavgifter)

Ersättningsvillkor och avgifter

 • Produkter som returneras inom två (2) veckor från mottagen leverans, krediteras till 100%
 • Produkter som returneras inom två (2) månader från mottagen leverans, krediteras till 80%
 • Produkter som returneras inom tre (3) månader från mottagen leverans, krediteras till 70%
 • Projektbeställningar från Aerocompact och Schletter som returneras inom tre (3) månader från mottagen leverans, krediteras till 80%
 • Skadade produkter och/eller produkter som inte uppfyller returvillkoren ovan, returneras på mottagarens bekostnad
 • Produkter som ankommer skadade till Kraftpojkarna ersätts ej
 • Avdrag på minst 3000 SEK görs för skadat emballage, eventuell ompackning och för täckning av omkostnader i förekommande fall där ovanstående returvillkor inte uppfyllts
 • Avsteg från dessa villkor kan ske vid t.ex. kampanjer eller andra försäljningstillfällen, vilket då meddelas samtidigt
 • Returfrakt betalas av avsändaren*

*Om returbehov uppkommit till följd av felplock av Kraftpojkarna debiteras ingen returfraktkostnad